Rehab work at the Yak & Yeti Restaurant
Rehab work at the Yak & Yeti Restaurant